Prihlásiť sa
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Vysoká škola 29 Hodnotení

Akadémia policajného zboru v Bratislave

Bratislava, Sklabinská 1

C

Učitelia C
Internáty 0
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

Transformácia našej spoločnosti po roku 1990 výrazne ovplyvnila prípravu projektu o zriadení vysokej školy, ktorej poslaním bude zabezpečenie prípravy vysokoškolsky vzdelaných príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb.

Výsledkom úsilia a entuziazmu vedecko-pedagogických pracovníkov, ktorí pripravovali prvý akreditačný spis, bolo jeho schválenie Akreditačnou komisiou vlády Slovenskej republiky, a to na uskutočňovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore bezpečnostné služby a následné prijatie zákonného opatrenia

Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 370/1992 o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorá začala svoju činnosť 1. októbra 1992. Po dvojročnom pôsobení, v ktorom bolo hlavné úsilie venované vytvoreniu kvalifikovaného pedagogického zboru, rozvoju vedeckej a pedagogickej práce, ako aj rozvoju medzinárodnej spolupráce v týchto oblastiach, sa vytvorili predpoklady na rozšírenie právomocí akadémie. Predložený akreditačný spis bol schválený akreditačnou komisiou, ktorá priznala akadémii rozšírené práva na uskutočňovanie magisterského a postgraduálneho štúdia, rigorózneho a habilitačného konania, ako aj menovacieho konania na profesorov. Týmto boli vytvorené pevné základy progresívneho rozvoja našej vzdelávacej inštitúcie, na ktorý svojou vedeckou a pedagogickou činnosťou úspešne nadväzuje ďalšia, mladá generácia vedecko-pedagogického zboru.

V súlade s novým zákonom o vysokých školách, ktorý bol prijatý v roku 2002, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, od začiatku svojho vzniku koncipovaná ako otvorená štátna vysoká škola, úspešne akreditovala v roku 2004 nové študijné programy v študijných odboroch ochrana osôb a majetku a bezpečnostné verejnosprávne služby. Ich koncepcia umožňuje poskytovať vysokoškolské vzdelanie v študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania. Tieto študijné programy sú určené pre študentov pripravujúcich sa na profesie v Policajnom zbore a ďalších bezpečnostných službách. Študijny program bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe pre prvé dva stupne vysokoškolského vzdelávania sú určené pre študentov pripravujúcich sa na profesie vo verejnej správe.

Zobraziť všetko

Kontaktuj nás

Akadémia policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, 835 17 Bratislava 35

Tel. č..: +421 9610 57445
Web:   akademiapz.sk

Kontaktuj nás
Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.