Prihlásiť sa
25.05.2018

Zásady ochrany osobných údajov

25.05.2018

Vitajte na webových stránkach spoločnosti 8w! Využívaním našich webových stránok súhlasíte s podmienkami tejto politiky. Využívaním našich webových stránok dávate súhlas so spôsobom, akým ukladáme a používame súbory cookies v súlade s podmienkami tejto politiky.


POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V spoločnosti 8w spracovávame vaše osobné údaje v súlade s platnými zákonmi v oblasti ochrany údajov vrátane Všeobecného nariadenia Európskej únie (EU) o ochrane osobných údajov a s ďalšími národnými zákonmi ochrane údajov. Ochrana osobných údajov je dôležitá pre nás aj pre našich zamestnancov, zákazníkov, predajcov a ďalšie dotknuté osoby.


Cieľom tejto politiky je nastaviť vysoké a konzistentné štandardy, ktoré zabezpečia, že sa študenti, absolventi, učitelia a ďalšie dotknuté osoby môžu spoľahnúť na rešpektovanie a ochranu osobných údajov z našej strany. Ďalším cieľom je v tomto ohľade riadenie zákonných a regulačných rizík ako aj predchádzanie ohrozeniu dobrej povesti a značky. Táto politika nemá vplyv na žiadne povinnosti ani predpisy, ktoré môžu stanovovať prísnejšie pravidlá resp. ďalšie limity ohľadne zhromažďovania a spracovávania osobných údajov. V prípade konfliktu s ustanoveniami uvedenými v tejto politike majú prednosť všeobecne-záväzné právne predpisy platné v danej krajine.


V spoločnosti 8w považujeme za „osobné údaje“ informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej resp. identifikovateľnej samostatnej fyzickej osoby. „Citlivé informácie“ predstavujú informácie, ktoré sa týkajú napr. zdravia, zdravotného postihnutia resp. ďalších citlivých osobných údajov.


Druhy osobných údajov, ktoré spoločnosti 8w zhromažďuje, ako aj čas a spôsob zhromažďovania takýchto údajov je možné ďalej regulovať prostredníctvom miestnej legislatívy.


Princípy ohľadne spracovávania osobných údajov určuje regulácia v oblasti ochrany osobných údajov; spoločnosť 8w z tohto dôvodu:


 • - Zhromažďuje a spracováva osobné údaje v súlade s platnou legislatívou.
 • - Využíva primerané a odôvodnené opatrenia na informovanie jednotlivcov o tom, kedy spoločnosť 8w vykoná zhromažďovanie osobných údajov, ako aj na objasnenie ich využívania.
 • - Vyžiada si od dotknutej osoby súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním osobných údajov vtedy, keď je to potrebné, čím sa zabezpečí transparentnosť – takýto súhlas je okrem toho možné odvolať.
 • - Zhromažďuje osobné údaje, ktoré sú dôležité a nie príliš rozsiahle z hľadiska účelu, na ktorý sa zhromažďujú, pričom účel je jasne stanovený a zákonom povolený.
 • - Obmedzuje prístup k osobným údajom na subjekty a osoby, ktoré majú oprávnenú a odôvodnenú potrebu disponovať prístupom k takýmto informáciám.
 • - Spracováva osobné údaje čestným a zákonným spôsobom pri všetkých svojich činnostiach vrátane prenosu resp. spracovania takýchto údajov mimo štátu, v ktorom sa vykonalo ich zhromažďovanie. Spracovanie osobných údajov by malo byť obmedzené v zmysle potreby na prevádzkové účely, efektívnu starostlivosť o zákazníka a príslušné komerčné aktivity.
 • - Neuchováva osobné údaje dlhšie, než vyžaduje zákon resp. než je potrebné na prevádzkové účely, efektívnu starostlivosť o zákazníka a príslušné komerčné aktivity. Pokiaľ už osobné údaje nepotrebujeme na plnenie príslušného účelu, ktorý nás oprávňoval k ich pôvodnému zhromažďovaniu a spracovávaniu, podľa potreby ich buď vymažeme alebo vykonáme ich anonymizáciu.
 • - Zabezpečuje presnosť a v rozumnej miere aj aktuálnosť osobných údajov a v rozumnej miere zabezpečuje, aby dotknuté osoby dostávali informácie o osobných údajoch, ktoré o nich uchovávame, a aby sa vykonala náprava nepresností.
 • - Orgánom poskytuje osobné údaje iba v rozsahu požadovanom zákonom resp. na základe povolenia dotknutej osoby.
 • Systematicky posudzuje riziká v oblasti ochrany osobných údajov súvisiace s ich zhromažďovaním, spracovaním a uchovávaním.

V súlade s úrovňou ochrany v rámci tejto politiky vyžaduje od dodávateľov služieb zabezpečenie toho, aby nedochádzalo k stratám, krádežiam, neoprávnenému poskytovaniu a nevhodnému používaniu osobných údajov zhromaždených spoločnosťou 8w zo strany subjektov, ktoré sa k nim dostanú. Očakáva, že tretie strany spolupracujúce so spoločnosťou 8w budú spracovávať takéto údaje čestným a zákonným spôsobom pri všetkých svojich činnostiach vrátane spracovania takýchto údajov mimo štátu, v ktorom sa vykonalo ich zhromaždenie resp. v ktorom boli získané.


Očakáva, že povinnosť zachovávania dôvernosti a mlčanlivosti o osobných údajoch budú rešpektovať všetci zamestnanci.


Kontaktné informácie

Spoločnosť 8w je prevádzkovateľom osobných údajov na účely ich spracovania. Ak máte akékoľvek otázky ohľadne spôsobu spracovávania vašich osobných údajov resp. ak potrebujete informácie a kontaktné údaje určeného pracovníka (pracovnej pozície) v oblasti ochrany osobných údajov zodpovedného za záležitosti súvisiace s ochranou osobných údajov v spoločnosti 8w, kontaktujte nás vyplnením formulára resp. zaslaním e-mailovej správy na adresu: privacy@pindex.sk alebo listu na adresu: 8w, s.r.o., Pifflova 8, 85101 Bratislava, Slovensko. Ďalšie informácie nájdete aj v Oznámení o ochrane osobných údajov pre zákazníkov - jednotlivcov a v Oznámení o ochrane osobných údajov pre zákazníkov – firmy a v Generálnych podmienkach ochrany súkromia spoločnosti 8w s.r.o.


Dodatky k tejto politike

Spoločnosť 8w môže túto politiku kedykoľvek meniť resp. meniť, upravovať resp. znemožniť prístup k týmto stránkam alebo k obsahu stránok na tejto lokalite, či už s oznámením alebo bez neho. Dátum nadobudnutia účinnosti tejto verzie politiky sme pre vašu informáciu uviedli vyššie. V prípade, že spoločnosť 8w zmení túto politiku spôsobom, ktorého výsledkom bude vecná nepriaznivá zmena v spôsobe zhromažďovania a spracovania vašich osobných údajov poskytnutých spoločnosti 8w  prostredníctvom týchto stránok, spoločnosť 8w zašle oznámenie o zmene týchto stránok.

Reklamný priestor

 • facebook súťaž
 • meškanie letu
Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.